Phương pháp kế toán tài khoản 156 theo Thông tư 133

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 01/03/2024 58 phút đọc

Hạch toán Tài khoản 156 - Hàng hóa theo Thông tư 133 năm 2016 của BTC dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi được sử dụng trong thực tế như thế nào? Tham khảo bài viết dưới đây của các giảng viên kế toán Lê Ánh để hiểu hơn về phương pháp hạch toán kế toán     và định khoản tài khoản 156    

Tài khoản 156 theo Thông tư 156

Tài khoản 156 theo Thông tư 156

I. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng hóa tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.  

1. Hàng hóa mua ngoài nhập kho doanh nghiệp, căn cứ hóa đơn, phiếu nhập kho và các chứng từ có liên quan:    

a. Khi mua hàng hóa, nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:    

Nợ TK 156 – Hàng hóa (chi tiết hàng hóa mua vào và hàng hóa sử dụng như hàng thay thế đề phòng hư hỏng) 

Nợ TK 153 – Công cụ, dụng cụ (giá trị hợp lý phụ tùng thay thể)    

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (thuế GTGT đầu vào)    

     Có các TK 111, 112, 141,331,… (tổng giá thanh toán).    

Nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ thì trị giá hàng hóa mua vào bao gồm cả thuế GTGT.    

b. Khi nhập khẩu hàng hóa: học kế toán tổng hợp       

– Khi nhập khẩu hàng hóa, ghi:    

Nợ TK 156 – Hàng hóa    

     Có TK 331 – Phải trả cho người bán    

    Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312) (nếu thuế GTGT đầu vào của hàng nhập khẩu không được khấu trừ)    

     Có TK 3332 – Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)    

     Có TK 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu)    

     Có TK 33381 – Thuế bảo vệ môi trường.    

– Nếu thuế GTGT đầu vào của hàng nhập khẩu được khấu trừ, ghi:    

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ    

     Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312).    

– Mua hàng dưới hình thức ủy thác nhập khẩu thực hiện theo quy định ở Tài khoản 331 – Phải trả cho người bán.    

2. Trường hợp đã nhận được hóa đơn của người bán nhưng đến cuối kỳ kế toán, hàng hóa chưa về nhập kho thì căn cứ vào hóa đơn, ghi:    

Nợ TK 151 – Hàng mua đang đi đường    

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)    

     Có các TK 111, 112,331,…    

– Sang kỳ kế toán sau, khi hàng mua đang đi đường về nhập kho, ghi:    

Nợ TK 156 – Hàng hóa    

     Có TK 151 – Hàng mua đang đi đường.    

3. Trường hợp khoản chiết khấu thương mại hoặc giảm giá hàng bán nhận được (kể cả các khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế về bản chất làm giảm giá trị bên mua phải thanh toán) sau khi mua hàng thì kế toán phải căn cứ vào tình hình biến động của hàng hóa để phân bố số chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán được hưởng dựa trên số hàng còn tồn kho, số đã xuất bán trong kỳ:    

Nợ các TK 111, 112,331,….    

     Có TK 156 – Hàng hóa (nếu hàng còn tồn kho)    

     Có TK 632 – Giá vốn hàng bán (nếu đã tiêu thụ trong kỳ)    

     Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có).    

4. Giá trị của hàng hóa mua ngoài không đúng quy cách, phẩm chất theo hợp đồng kinh tế phải trả lại cho người bán, ghi:    

Nợ các TK 111,112,…    

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán    

     Có TK 156 – Hàng hóa    

     Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ ( 1331 ) (nếu có).    

5. Phản ánh chi phí thu mua hàng hóa, ghi:    

Nợ TK 156 – Hàng hóa    

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)    

     Có các TK 111, 112, 141,331,…    

6. Khi mua hàng hóa theo phương thức trả chậm, trả góp, ghi:    

Nợ TK 156 – Hàng hóa (theo giá mua trả tiền ngay)    

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)    

Nợ TK 242 – Chi phí trả trước {phần lãi tra chậm là số chênh lệch giữa tổng số tiền phải thanh toán trừ (-) Giá mua trả tiền ngay trừ thuế GTGT (nếu được khấu trừ)    

     Có TK 331 – Phải trả cho người bán (tổng giá thanh toán).    

Định kỳ, phân bổ vào chi phí tài chính số lãi mua hàng trả chậm, trả góp phai tra từng kỳ, ghi:    

NợTK 635 – Chi phí tài chính    

     Có TK 242 – Chi phí trả trước.    

7. Khi mua hàng hóa BĐS, kế toán phản ánh giá mua và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc mua hàng hóa BĐS, ghi:    

Nợ TK 156 – Hàng hóa (giá mua chưa có thuế GTGT) (chi tiết hàng hóa BĐS)    

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ    

     Có các TK 111, 112,331,…    

8. Trường hợp bất động sản đầu tư chuyển thành hàng tồn kho khi chủ sở hữu có quyết định sửa chữa, cải tạo, nâng cấp để bán:    

–  Khi có quyết định sửa chữa, cải tạo, nâng cấp bất động sản đầu tư để bán,    

ghi:    

Nợ TK 156 – Hàng hóa (giá trị còn lại của BĐSĐT)    

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (2147) (Số hao mòn lũy kế)    

     Có TK 217 – Bất động sản đầu tư (nguyên giá).    

– Khi phát sinh các chi phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp triển khai cho mục đích bán, ghi:  học kế toán ở đâu tốt nhất  

Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang    

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ    

     Có các TK 111, 112, 152,334,331,…    

– Khi kết thúc giai đoạn sửa chữa, cải tạo, nâng cấp triển khai cho mục đích bán, kết chuyển toàn bộ chi phí ghi tăng giá trị hàng hóa bất động sản, ghi:    

Nợ TK 156 – Hàng hóa (chi tiết hàng hóa BĐS)    

     Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.    

9. Trị giá hàng hóa xuất bán được xác định là tiêu thụ, ghi:    

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán    

     Có TK 156-Hàng hóa.    

Đồng thời kế toán phản ánh doanh thu bán hàng:    

– Nếu tách ngay được các loại thuế gián thu tại thời điểm ghi nhận doanh thu, ghi:    

Nợ các TK 111, 112, 131,… (tổng giá thanh toán)    

     Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ    

     Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.    

– Nếu không tách ngay được thuế, kế toán ghi nhận doanh thu bao gồm cả thuế. Định kỳ kế toán xác định số thuế phải nộp và ghi giảm doanh thu, ghi:    

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ    

     Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.    

10. Trường hợp thuê ngoài gia công, chế biến hàng hóa:    

– Khi xuất kho hàng hóa đưa đi gia công, chế biến, ghi:    

Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang    

      Có TK 156 – Hàng hóa.    

– Chi phí gia công, chế biến hàng hóa, ghi:    

Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang    

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)    

     Có các TK 111, 112,331,…    

– Khi gia công xong nhập lại kho hàng hóa, ghi:    

Nợ TK 156 – Hàng hóa    

     Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.    

11. Khi xuất kho hàng hóa gửi cho khách hàng hoặc xuất kho cho các đơn vị đại lý hoặc nhận hàng ký gửi,…, ghi:    

Nợ TK 157 – Hàng gửi đi bán    

     Có TK 156 – Hàng hóa.    

12. Khi xuất hàng hóa cho tiêu dùng nội bộ, ghi:    

Nợ các TK 642, 241,211, 154,…    

     Có TK 156 – Hàng hóa.    

13. Trường hợp doanh nghiệp sử dụng hàng hóa để biếu tặng, khuyến mại, quảng cáo (theo pháp luật về thương mại):    

a. Trường hợp xuất hàng hóa để biếu tặng, khuyến mại, quảng cáo không thu tiền, không kèm theo các điều kiện khác như phải mua sản phẩm, hàng hóa…., kế toán ghi nhận giá trị hàng hóa vào chi phí bán hàng (chi tiết hàng khuyến mại, quảng cáo), ghi:    

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh    

     Có TK 156 – Hàng hóa (giá vốn).    

b. Trường hợp xuất hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo nhưng khách hàng chỉ được nhận hàng khuyến mại, quảng cáo kèm theo các điều kiện khác như phải mua sản phẩm, hàng hóa (ví dụ như mua 2 sản phẩm được tặng 1 sản phẩm….) thì kế toán phải phân bổ số tiền thu được để tính doanh thu cho cả hàng khuyến mại, giá trị hàng khuyến mại được tính vào giá vốn hàng bán (trường hợp này bản chất giao dịch là giảm giá hàng bán).    

– Khi xuất hàng hóa khuyến mại, kế toán ghi nhận giá trị hàng khuyến mại vào giá vốn hàng bán, ghi:    

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán    

     Có TK 156 – Hàng hóa.    

– Ghi nhận doanh thu của hàng khuyến mại trên cơ sở phân bổ sổ tiền thu được cho cả sản phẩm, hàng hóa được bán và hàng hóa khuyến mại, quảng cáo, ghi:    

Nợ các TK 111, 112, 131…    

     Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ    

     Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (3331 1) (nếu có).    

c. Nếu hàng hóa biếu tặng cho cán bộ công nhân viên được trang trải bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi, kế toán phải ghi nhận doanh thu, giá vốn như giao dịch bán hàng thông thường, ghi:    

–  Ghi nhận giá vốn hàng bán đối với giá trị hàng hóa dùng để biếu, tặng công nhân viên và người lao động, ghi:    

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán    

     Có TK 156-Hàng hóa.    

– Ghi nhận doanh thu của hàng hóa được trang trải bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi, ghi:    

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng giá thanh toán)    

     Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ    

     Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311) (nếu có).    

d. Khi hết chương trình khuyến mại, nếu không phải trả lại nhà sản xuất số hàng khuyến mại chưa sử dụng hết, ghi:    

Nợ TK 156 – Hàng hoá (theo giá trị hợp lý)    

     Có TK 711 – Thu nhập khác.    

14. Kế toán trả lương cho người lao động bằng hàng hóa    

– Kế toán ghi nhận doanh thu, ghi:    

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động (tổng giá thanh toán)    

     Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ    

     Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước    

     Có TK 3335 – Thuế thu nhập cá nhân (nếu có).    

– Ghi nhận giá vốn hàng bán đối với giá trị hàng hóa dùng để trả lương cho công nhân viên và người lao động, ghi:    

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán    

     Có TK 156 – Hàng hóa.    

15. Hàng hóa đưa đi góp vốn vào đơn vị khác, ghi:    

Nợ TK 228 – Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (theo giá đánh giá lại)    

Nợ TK 811 – Chi phí khác (chênh lệch giữa giá đánh giá lại nhỏ hơn giá trị ghi sổ của hàng hoá)    

     Có TK 156 – Hàng hóa    

     Có TK 711 – Thu nhập khác (chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn hơn giá trị ghi sổ của hàng hoá).    

16. Cuối kỳ, khi phân bổ chi phí thu mua cho hàng hóa được xác định là bán trong kỳ, ghi:    

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán    

     Có TK 156 – Hàng hóa.    

17. Mọi trường hợp phát hiện thừa hàng hóa bất kỳ ở khâu nào trong kinh doanh phải lập biên bản và truy tìm nguyên nhân. Kế toán căn cứ vào nguyên nhân đã được xác định để xử lý và hạch toán:    

– Nếu do nhầm lẫn, cân, đo, đong, đếm, quên ghi sổ,… thì điều chỉnh lại sổ kế    

toán.    

– Nếu hàng hóa thừa là thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp khác, thì giá trị hàng hóa thừa doanh nghiệp chủ động theo dõi trong hệ thống quản trị và ghi chép thông tin trong phần thuyết minh Báo cáo tài chính.    

– Nếu chưa xác định được nguyên nhân phải chờ xử lý, ghi:    

Nợ TK 156 – Hàng hóa    

     Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3381).    

– Khi có quyết định của cấp có thẩm quyền về xử lý hàng hóa thừa, ghi:    

Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3381)    

     Có các Tài khoản liên quan.    

18. Mọi trường hợp phát hiện thiếu hụt, mất mát hàng hóa ở bất kỳ khâu nào trong kinh doanh phải lập biên bản và truy tìm nguyên nhân. Kế toán căn cứ vào quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền theo từng nguyên nhân gây ra để xử lý và ghi sổ kế toán:    

– Phản ánh giá trị hàng hóa thiếu chưa xác định được nguyên nhân, chờ xử lý, ghi:    

NợTK 138 – Phải thu khác (TK 1381)    

     Có Tài khoản     156-Hàng hóa.    

 – Khi có quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền, ghi:    

Nợ các TK 111,112,… (nếu do cá nhân gây ra phải bồi thường bằng tiền)    

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động (do cá nhân gây ra phải trừ vào lương)    

Nợ TK 138 – Phải thu khác (1388) (phải thu bồi thường của người phạm lồi)    

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (phần giá trị hao hụt, mất mát còn lại)    

     Có TK 138 – Phải thu khác (1381).    

19. Trị giá hàng hóa bất động sản được xác định là bán trong kỳ, căn cứ Hóa đơn GTGT hoặc Hóa đơn bán hàng, biên bản bàn giao hàng hóa BĐS, ghi:    

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán    

     Có Tài khoản       156 – Hàng hóa.    

Đồng thời kế toán phản ánh doanh thu bán hàng hóa BĐS, ghi:    

Nợ các TK 111, 112, 131,…    

     Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ    

     Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (3331 1) (nếu có).    

20. Phản ánh giá vốn hàng hóa ứ đọng không cần dùng khi nhượng bán, thanh lý, ghi:    

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán    

     Có TK 156-Hànghóa.    

>>>>> Xem thêm:  Học kế toán thực hành ở đâu tốt 

II. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ  

1. Đầu kỳ, kế toán căn cứ giá trị hàng hóa đã kết chuyển cuối kỳ trước kết chuyển trị giá hàng hóa tồn kho đầu kỳ, ghi:    

Nợ TK 611 – Mua hàng    

     Có TK 156 – Hàng hóa.    

2. Cuối kỳ kế toán, tiến hành kiểm kê xác định số lượng và giá trị hàng hóa tồn kho cuối kỳ. Căn cứ vào tổng trị giá hàng hóa tồn kho cuối kỳ, ghi:    

Nợ Tài khoản     156 - Hàng hóa    

     Có TK 611 – Mua hàng.    

– Căn cứ vào kết quả xác định tổng trị giá hàng hóa đã xuất bán, ghi:    

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán    

     Có TK 611 – Mua hàng.    

Xem thêm:  

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Hạch toán Tài khoản 421 theo Thông tư 133

Hạch toán Tài khoản 128 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Hạch toán tài khoản 138 - Phải thu khác theo thông tư 133/TT-BTC

Cách hạch toán Tài khoản 336 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách hạch toán tài khoản 156 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC. Mong bài viết trên của kế toán Lê Ánh có ích cho bạn đọc.   

Để hiểu rõ và nắm bắt được đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp cần làm bạn nên tham khảo khóa học kế toán tổng hợp. Trung tâm Rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn hữu ích sẽ được chính các Kế toán trưởng giỏi truyền đạt cho các bạn trong khóa học Kế toán thực hành này. Mời các bạn tìm hiểu thông tin về  Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành .   

Kế Toán Lê Ánh - Nơi đào tạo kế toán thực hành uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công rất nhiều khóa học nguyên lý kế toán , khóa học kế toán tổng hợp online / offline, khóa học kế toán thuế chuyên sâu , khóa học phân tích báo cáo tài chính ... và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.           

Nếu như bạn muốn tham gia các khóa học kế toán online /offline hoặc nhân tư vấn các dịch vụ kế toán thuế trọn gói của trung tâm Lê Ánh thì có thể liên hệ hotline tư vấn: 0904.84.8855 / Mrs Lê Ánh           

Ngoài các khóa học kế toán thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khoá học xuất nhập khẩu online - offline, khóa học hành chính nhân sự online - offline chất lượng tốt nhất hiện nay.           

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Cách hạch toán tài khoản 157 theo Thông tư 133

Cách hạch toán tài khoản 157 theo Thông tư 133

Bài viết tiếp theo

Cách Đăng Ký Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân Chi Tiết

Cách Đăng Ký Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo