Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
 • 4
 • 3279
 • 5,180,186

Cách hạch toán Tài khoản 352 trong thông tư 133

  18/11/2016

Tài khoản 352- Dự phòng phải trả theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Tài khoản Dự phòng phải trả 352 theo thông tư 133 năm 2016 của BTC dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được sử dụng trong thực tế như thế nào, các kế toán trưởng tại lớp học Kế toán thực hành hướng dẫn các bạn cách sử dụng như sau.

>>>> Xem thêm: Hach toán tài khoản 136 – Phải thu nội bộ theo thông tư 133/2016/TT-BTC

1. So sánh tài khoản 352 trong Thông tư 133/2016/TT-BTC  với Thông tư 200/2014/TT-BTC và QĐ 48/2006/BTC

Thông tư 133

Thông tư 200

Quyết định 48

TK 352: Dự phòng phải trả

TK 3521: Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa

TK 3522: Dự phòng bảo hành công trình xây dựng

TK 3524: Dự phòng phải trả khác

 

TK 352: Dự phòng phải trả

TK 3521: Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa

TK 3522: Dự phòng bảo hành công trình xây dựng

TK 3523: Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp

TK 3524: Dự phòng phải trả khác

TK 352: Dự phòng phải trả

   (Không có TK cấp 2)

 

 

 

 

 

2. Nguyên tắc kế toán

 • Tài khoản 352 dùng để phản ánh các khoản dự phòng phải trả hiện có, tình hình trích lập và sử dụng dự phòng phải trả của doanh nghiệp
 • Dự phòng phải trả chỉ được ghi nhận khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Doanh nghiệp có nghĩa vụ nợ hiện tại do kết quả từ 1 sự kiện đã xảy ra

- Sự giảm sút về những lợi ích kinh tế có thể xảy ra dẫn đến việc yêu cầu phải thanh toán nghĩa vụ nợ

- Đưa ra được 1 ước tính đáng tin cậy về giá trị của nghĩa vụ nợ đó

 • Gía trị được ghi nhận của 1 khoản dự phòng phải trả là giá trị được ước tính hợp lý nhất về khoản tiền sẽ phải chi để thanh toán nghĩa vụ nợ hiện tại tại ngày kết thúc kỳ kế toán.
 • Khoản dự phòng phải trả được lập tại thời điểm lập Báo cáo tài chính. Đối với dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây lắp thì dự phòng được lập cho từng công trình xây lắp và được lập vào cuối kỳ kế toán.
 • Chỉ những khoản chi phí liên quan đến khoản dự phòng phải trả đã lập ban đầu mới được bù đắp bằng khoản dự phòng phải trả đó.
 • Không được ghi nhận khoản dự phòng cho các khoản lỗ hoạt động trong tương lai, trừ khi chúng liên quan đến 1 hợp đồng có rủi ro lớn và thoả mãn điều kiện ghi nhận khoản dự phòng.
 • Khoản dự phòng phải trả về bảo hành sản phẩm, hàng hóa được ghi nhận váo chi phí bán hàng. Khoản dự phòng phải trả về cho phí bảo hành công trình xay lắp được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.Khoản dự phòng phải trả khác được ghi nhận vào chi phí liên quan tùy theo nội dung chi phí.
 • Số dự phòng phải trả về báo hành công trình xây lắp đã lập lớn hơn chi phí thực tế phát sinh thì số chênh lệch được hoán nhập ghi vào TK711 “Thu nhập khác”. Số hoàn nhập dự phòng phải trả về bảo hành sản phẩm, hàng hóa được ghi giảm chi phí bán hàng. Số hoàn nhập dự phòng phải trả khác được ghi giảm chi phí liên quan tùy theo nội dung chi phí.
 • Khi doanh nghiệp nhận được khoản bồi hoàn của một bên thứ 3 để thanh toán một phần hay toàn bộ chi phí cho khoản dự phòng thì khoản được bồ hoàn từ bên thứ 3 ghi nhận vào thu nhập khác.

3. Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 352- Dự phòng phải trả trong Thông tư 133/TT-BTC

Bên nợ:

 • Ghi giảm dự phòng phải trả khi phát sinh khoản chi phí liên quan đến khoản dự phòng đã được lập ban đầu.
 • Ghi giảm (hoàn nhập) dự phòng phải trả khi doanh nghiệp chắc chắn không còn phải chịu sự giảm sút về kinh tế do không phải chi trả cho nghĩa vụ nợ
 • Ghi giảm dự phòng phải trả về số chênh lệch giữa số dự phòng phải trả lập năm nay nhỏ hơn số dự phòng phải trả đã lập năm trước chưa sử dụng hết.

Bên có: Phản ánh số dự phòng phải trả trích lập tính vào chi phí.

Số dư bên có: Phản ánh số dự phòng phải trả hiện có cuối kỳ.

Tài khoản 352 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC có 3 tài khoản cấp 2:

 • Tài khoản 3521- Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa: Phản ánh số dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa cho số lượng sản phẩm, hàng hóa đã xác định là tiêu thụ trong kỳ.
 • Tài khoản 3522- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng: Phản ánh số dự phòng bảo hành công trình xây dựng đốivới các công trình, hạng mục công trình hoàn thành, bàn giao trong kỳ.
 • Tài khoản 3524- Dự phòng phải trả khác: Phản ánh các khoản dự phòng phải trả khác theo quy định của pháp luật ngoài các khoản dự phòng đã được phản ánh nêu trên.

 Bài viết liên quan:

Hach toán tài khoản 136 – Phải thu nội bộ theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Download hệ thống tài khoản theo thông tư 133/2016/TT-BTC

So sánh thông tư 133 và Quyết định 48

So sánh thông tư 133 và thông tư 200

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

 

Bình luận

Tin tức mới