Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
 • 8
 • 3301
 • 5,704,594

Hạch toán tài khoản 353 theo Thông tư 133

  18/11/2016

Tài khoản Qũy khen thưởng, phúc lợi tài khoản 353 theo thông tư 133 năm 2016 của BTC dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được sử dụng trong thực tế như thế nào, các kế toán trưởng kinh nghiệm tại các lớp học kế toán thực hành hướng dẫn các bạn cách sử dụng như sau.

>>>> Xem thêm: Khóa học kế toán tổng hợp thực tế

1. Nguyên tắc kế toán

 • Tài khoản 353 dùng để phản ánh số liệu hiện có, tình hình tăng, giảm quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và thưởng ban quản lý điều hành công ty của doanh nghiệp. Qũy khen thưởng, quỹ phúc lợi được trích từ lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp để dùng cho công tác khen thưởng, khuyến khích lợi ích vật chất, phục vụ nhu cầu phúc lợi công cộng, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

 • Việc trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty phải theo chính sách tài chính hiện hành hoặc theo quyết định của chủ sở hữu.

 • Qũy khen thưởng, quỹ phúc lợi và quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty phải được hạch toán chi tiết theo từng loại quỹ

 • Đối với TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng quỹ phúc lợi khi hoàn thành dùng vào sản xuất, kinh doanh, kế toán ghi tăng TSCĐ đông thời ghi tăng Vốn dầu tư của chủ sở hữu và giảm quỹ phúc lợi.

 • Đối với TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng quỹ phúc lợi khi hoàn thành dùng cho nhu cầu văn hóa, phúc lợi của doanh nghiệp, kế toán ghi tăng TSCĐ  và đồng thời kết chuyển từ quỹ phúc lợi sang quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ. Những TSCĐ này hàng tháng không trích khấu hao TSCĐ v ào chi phí mà cuối niên độ kế toán tính hao mòn TSCĐ một lần/một năm để ghi giảm Qũy phúc lợi đã hình thành TSCĐ.

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 353- Qũy khen thưởng, phúc lợi

Bên nợ:

 • Các khoản chi tiêu quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty;

 • Giảm quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ khi tính hao mòn TSCĐ hoặc do nhượng bán, thanh lý, phát hiện thiếu khi kiểm kê TSCĐ;

 • Đầu tư, mua sắm TSCĐ bằng quỹ phúc lợi khi hoàn thành phục vụ nhu cầu văn hóa, phúc lợi;

 • Cấp quỹ khen thưởng, phúc lợi cho cấp dưới.

Bên có:

 • Trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lượi, quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty

 • Qũy khen thưởng, quỹ phúc lợi được cấp trên cấp

 • Qúy phúc lợi đã hình thành TSCĐ tăng do đầu tư, mua sắm TSCĐ bằng quỹ phúc lợi hoàn thành đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hoặc hoạt động văn hóa, phúc lợi.

Số dư bên có: Số quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi hiện còn của doanh nghiệp.

3. Tài khoản 353- Qũy khen thưởng phúc lợi có 4 tài khoản cấp 2

 • Tài khoản 3531 – Quỹ khen thưởng: Phản ánh số hiện có, tình hình trích lập và chi tiêu quỹ khen thưởng của doanh nghiệp.

 • Tài khoản 3532 – Quỹ phúc lợi: Phản ánh số hiện có, tình hình trích lập và chi tiêu quỹ phúc lợi của doanh nghiệp.

 • Tài khoản 3533 – Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ: Phản ánh số hiện có, tình hình tăng, giảm quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ của doanh nghiệp.

 • Tài khoản 3534 – Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty: Phản ánh số hiện có, tình hình trích lập và chi tiêu Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty.

Bài viết liên quan: Giấy đề nghị tạm ứng theo thông tư 133

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các lớp kế toán và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, vui lòng truy cập website: ketoanleanh.edu.vn để biết thêm thông tin về khóa học này.

Bình luận

Tin tức mới